Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 30/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 30/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 30/5/2023.
Đặc biệt 20765
Giải nhất 15037
Giải nhì 35868 93065
Giải ba 57840 39646 93650
76407 80500 27833
Giải tư 7861 9818 7371 0560
Giải năm 7185 0130 9462
2951 0104 1993
Giải sáu 287 387 650
Giải bảy 96 60 37 21
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 07 18 21 30 33 37 37
40 46 50 50 51 60 60 61 62
65 65 68 71 85 87 87 93 96
Đầu Lô tô
0 00, 04, 07
1 18
2 21
3 30, 33, 37, 37
4 40, 46
5 50, 50, 51
6 60, 60, 61, 62, 65, 65, 68
7 71
8 85, 87, 87
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40, 50, 50, 60, 60
1 21, 51, 61, 71
2 62
3 33, 93
4 04
5 65, 65, 85
6 46, 96
7 07, 37, 37, 87, 87
8 18, 68
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 23/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 23/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 23/5/2023.
Đặc biệt 95972
Giải nhất 02366
Giải nhì 43590 56621
Giải ba 19195 14216 52782
53347 92819 99789
Giải tư 0740 6907 5957 8967
Giải năm 4851 8691 5830
7301 6230 3908
Giải sáu 882 890 258
Giải bảy 61 27 17 44
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 16 17 19 21 27 30
30 40 44 47 51 57 58 61 66
67 72 82 82 89 90 90 91 95
Đầu Lô tô
0 01, 07, 08
1 16, 17, 19
2 21, 27
3 30, 30
4 40, 44, 47
5 51, 57, 58
6 61, 66, 67
7 72
8 82, 82, 89
9 90, 90, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 40, 90, 90
1 01, 21, 51, 61, 91
2 72, 82, 82
3
4 44
5 95
6 16, 66
7 07, 17, 27, 47, 57, 67
8 08, 58
9 19, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 16/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 16/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 16/5/2023.
Đặc biệt 19031
Giải nhất 78859
Giải nhì 78392 19184
Giải ba 08741 22539 53479
89302 45138 93780
Giải tư 6799 1870 9094 5813
Giải năm 5658 5031 1982
9514 0651 7630
Giải sáu 208 378 741
Giải bảy 63 37 82 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 13 14 30 31 31 37 38
39 41 41 49 51 58 59 63 70
78 79 80 82 82 84 92 94 99
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 13, 14
2
3 30, 31, 31, 37, 38, 39
4 41, 41, 49
5 51, 58, 59
6 63
7 70, 78, 79
8 80, 82, 82, 84
9 92, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 80
1 31, 31, 41, 41, 51
2 02, 82, 82, 92
3 13, 63
4 14, 84, 94
5
6
7 37
8 08, 38, 58, 78
9 39, 49, 59, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 9/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 9/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 9/5/2023.
Đặc biệt 58546
Giải nhất 87138
Giải nhì 70752 46168
Giải ba 96208 31488 86067
22183 37859 54970
Giải tư 5523 1471 7978 9994
Giải năm 2767 1142 9742
9327 1226 7965
Giải sáu 921 554 160
Giải bảy 30 25 64 14
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 21 23 25 26 27 30 38
42 42 46 52 54 59 60 64 65
67 67 68 70 71 78 83 88 94
Đầu Lô tô
0 08
1 14
2 21, 23, 25, 26, 27
3 30, 38
4 42, 42, 46
5 52, 54, 59
6 60, 64, 65, 67, 67, 68
7 70, 71, 78
8 83, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 70
1 21, 71
2 42, 42, 52
3 23, 83
4 14, 54, 64, 94
5 25, 65
6 26, 46
7 27, 67, 67
8 08, 38, 68, 78, 88
9 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 2/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 2/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 2/5/2023.
Đặc biệt 00865
Giải nhất 40456
Giải nhì 42008 20843
Giải ba 65177 77430 46157
48808 12760 42502
Giải tư 2066 1981 7988 5669
Giải năm 1644 6108 7298
4086 4818 6593
Giải sáu 473 470 221
Giải bảy 70 61 52 02
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 08 08 18 2 21 30 43
44 52 56 57 60 61 65 66 69
70 70 73 77 81 86 88 93 98
Đầu Lô tô
0 02, 08, 08, 08
1 18
2 2, 21
3 30
4 43, 44
5 52, 56, 57
6 60, 61, 65, 66, 69
7 70, 70, 73, 77
8 81, 86, 88
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 70, 70
1 21, 61, 81
2 02, 2, 52
3 43, 73, 93
4 44
5 65
6 56, 66, 86
7 57, 77
8 08, 08, 08, 18, 88, 98
9 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 25/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 25/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 25/4/2023.
Đặc biệt 85483
Giải nhất 95809
Giải nhì 40929 91988
Giải ba 44027 49981 53615
12157 65973 10644
Giải tư 6550 6342 6838 1286
Giải năm 6306 7235 4898
4217 4655 9170
Giải sáu 711 370 029
Giải bảy 06 58 25 66
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 15 17 25 27 29 29
35 38 42 44 50 55 57 58 6
66 70 70 73 81 83 86 88 98
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 11, 15, 17
2 25, 27, 29, 29
3 35, 38
4 42, 44
5 50, 55, 57, 58
6 6, 66
7 70, 70, 73
8 81, 83, 86, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 70
1 11, 81
2 42
3 73, 83
4 44
5 15, 25, 35, 55
6 06, 6, 66, 86
7 17, 27, 57
8 38, 58, 88, 98
9 09, 29, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 18/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 18/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 18/4/2023.
Đặc biệt 71661
Giải nhất 24615
Giải nhì 03759 25581
Giải ba 31440 21532 47030
21563 46633 13680
Giải tư 4825 2001 6675 0958
Giải năm 9186 8717 4444
3440 5927 7853
Giải sáu 474 516 418
Giải bảy 02 44 69 34
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 16 17 18 2 25 27 30
32 33 34 40 40 44 44 53 58
59 61 63 69 74 75 80 81 86
Đầu Lô tô
0 01
1 15, 16, 17, 18
2 2, 25, 27
3 30, 32, 33, 34
4 40, 40, 44, 44
5 53, 58, 59
6 61, 63, 69
7 74, 75
8 80, 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 40, 80
1 01, 61, 81
2 2, 32
3 33, 53, 63
4 34, 44, 44, 74
5 15, 25, 75
6 16, 86
7 17, 27
8 18, 58
9 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 11/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 11/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 11/4/2023.
Đặc biệt 16039
Giải nhất 40045
Giải nhì 88796 43516
Giải ba 95785 28723 74468
18671 71440 99436
Giải tư 8150 0958 7169 4771
Giải năm 1017 5415 7626
9898 1360 9496
Giải sáu 489 632 860
Giải bảy 22 64 26 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 17 22 23 26 26 32 36
39 40 45 50 58 60 60 64 68
69 71 71 84 85 89 96 96 98
Đầu Lô tô
0
1 15, 16, 17
2 22, 23, 26, 26
3 32, 36, 39
4 40, 45
5 50, 58
6 60, 60, 64, 68, 69
7 71, 71
8 84, 85, 89
9 96, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60, 60
1 71, 71
2 22, 32
3 23
4 64, 84
5 15, 45, 85
6 16, 26, 26, 36, 96, 96
7 17
8 58, 68, 98
9 39, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 4/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 4/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 4/4/2023.
Đặc biệt 75345
Giải nhất 58033
Giải nhì 53624 14990
Giải ba 65024 54180 48496
98824 68882 50488
Giải tư 1050 3793 9904 2976
Giải năm 6534 1659 3601
3421 3084 1283
Giải sáu 615 045 950
Giải bảy 44 38 59 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 15 21 24 24 24 33 34
38 44 45 45 50 50 59 59 76
80 82 83 84 88 88 90 93 96
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 15
2 21, 24, 24, 24
3 33, 34, 38
4 44, 45, 45
5 50, 50, 59, 59
6
7 76
8 80, 82, 83, 84, 88, 88
9 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 80, 90
1 01, 21
2 82
3 33, 83, 93
4 04, 24, 24, 24, 34, 44, 84
5 15, 45, 45
6 76, 96
7
8 38, 88, 88
9 59, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 28/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 28/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 28/3/2023.
Đặc biệt 66228
Giải nhất 20468
Giải nhì 52302 81938
Giải ba 80052 98632 60778
43904 23666 29291
Giải tư 9299 7599 3882 4937
Giải năm 8481 5974 4117
4744 3181 7043
Giải sáu 520 126 567
Giải bảy 30 22 92 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 1 17 20 22 26 28 30
32 37 38 43 44 52 66 67 68
74 78 81 81 82 91 92 99 99
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 1, 17
2 20, 22, 26, 28
3 30, 32, 37, 38
4 43, 44
5 52
6 66, 67, 68
7 74, 78
8 81, 81, 82
9 91, 92, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 1, 81, 81, 91
2 02, 22, 32, 52, 82, 92
3 43
4 04, 44, 74
5
6 26, 66
7 17, 37, 67
8 28, 38, 68, 78
9 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 21/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 3 ngày 21/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t3, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 21/3/2023.
Đặc biệt 81664
Giải nhất 40033
Giải nhì 18931 74834
Giải ba 84351 11200 19833
22886 94162 32936
Giải tư 2426 4054 2848 1715
Giải năm 7368 9863 8037
9985 1320 5112
Giải sáu 657 518 832
Giải bảy 61 09 39 59
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 15 18 20 26 31 32 33
33 34 36 37 39 48 51 54 57
59 61 62 63 64 68 85 86 9
Đầu Lô tô
0 00
1 12, 15, 18
2 20, 26
3 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 39
4 48
5 51, 54, 57, 59
6 61, 62, 63, 64, 68
7
8 85, 86
9 9
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 31, 51, 61
2 12, 32, 62
3 33, 33, 63
4 34, 54, 64
5 15, 85
6 26, 36, 86
7 37, 57
8 18, 48, 68
9 9, 39, 59

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ
crumbsofexpression cycLetherapydoc guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang chuphinhcuoibinhduong deLices-cuLinaires warbirdentertainment gingerandthegeek arLie-consuLting set-de-jazz dttxcn2 noithatbinhdan myrosepompon